పిల్లలకు పొరపాటున కూడా పేరెంట్స్ చెప్పకూడని ఐదు విషయాలు ఇవే..!

తల్లిదండ్రులకు, పిల్లలకు మధ్య ఆరోగ్యకరమైన బంధం ఏర్పడాలంటే తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు చెప్పకూడని 5 విషయాలున్నాయి. పిల్లల ముందు కానీ పిల్లలను ఉద్దేశించి కానీ కరినమైన మాటలు ఉపయోగించకూడదు. ఇది పిల్లలలో మానసిక క్షోభకు కారణం అవుతుంది.

పిల్లలు మంచి పనులు చేస్తే వాళ్లకు బ్ర హుమతులు ఇస్తాం అని చెప్పకూడదు. ఇది వారిని ప్రోత్సహించే మార్గమే అయినా వారి ప్రవర్తన భౌతిక విషయాల మీద, వస్తువుల మీద ఆధారపడేలా చేస్తుంది. పిల్లలను ఇతరులతో పోల్చకూడదు. దీనివల్ల పిల్లలలో సేల్స్ రెస్పెక్ట్ పోతుంది. వాళ్లలో ఉండే ప్రతిభ కూడా మరుగున పడిపోతుంది.

పిల్లలకు భయం పెట్టడానికి పరిధికి మించి వారిని హెచ్చరించకూడదు. పిల్లలు అల్లరి చేసినా, తప్పు చేసిన పారి వ్యక్తిత్వాన్ని ఎప్పుడు విమర్శించకూడదు. పిల్లల ఎమోషన్స్ ను నియంత్రించకూడదు. ఇది వారిలో ఎమోషన్ డవలప్మెంట్ ను దెబ్బ వీస్తుంది. పిల్లలకు అబద్ధాలు చెప్పడం, నేరవేరని వాగ్దానాలు చెయ్యటం వల్ల పిల్లలను తల్లిదండ్రుల మీద అపనమ్మకానికి దారి తీస్తుంది.