ఇంకా సెలవు అంటున్న జూన్సన్స్ అండ్ జూన్సన్స్..

జూన్సన్ అండ్ జూన్సన్ పౌడర్ ఈ పేరు తెలియని వారు ఉండరు. ఒక మన ఇండియా లోనే కాదు, ప్రపంచం అంతా జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్ పౌడర్ తెలియని వారు వుండరు. సాధారణంగా చిన్న పిల్లలు పుట్టిన దగ్గర నుండి అందరు వాడే పౌడర్ ఇది. ఈ జాన్సస్ కంపెనీ ఇప్పటిది కాదు దాదాపు 130 సంవత్సరల నుండి ఈ సంస్థ తమ ఉత్పత్తులను అందిస్తుంది. ఈ సంస్థ అమెరికాలో అతి పెద్ద కంపెనీ కానీ ఈ […]